• بررسی تاثیر مهارت های سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمان های دولتی اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/07
  • تعداد بازدید: 418
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی تاثیر مهارت های سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمان های دولتی اردبیل

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مهارت های سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمان های دولتی اردبیل می‌باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می‌باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران (ارشد، میانی و پایه) سازمان های (دارالقرآن اردبیل، اداره اوقاف و اداره فرهنگ و ارشاد، استانداری) شهر اردبیل می‌باشند که تعداد آنها برابر 106 نفر می‌‌باشد. روش مورد استفاده برای نمونه‌گیری روش تصادفی طبقه‌ا‌ی بود.

  برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر بدست 83 آمده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه‌های استاندارد مهارت های سرپرستی و مدیریتی با پایایی 0.79 و کارآیی سازمانی با پایایی 0.85 استفاده گردیده است.

  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و با آزمون های رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که ابعاد مهارت های سرپرستی و مدیریت (مهارت فنی مدیریتی، مهارت انسانی مدیریتی و مهارت ادراکی مدیریتی) بر کارآیی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی تاثیر مثبت معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها