• بررسی ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/14
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

  جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعاً 620 نفر می باشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 242 نفر (27 نفر زن و 215 نفر مرد) تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی پرسشنامه ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید.

  ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه امنیت روانی مازلو (1952) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر( 1990) بودند که اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss  و با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که: بین ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی رابطه منفی و معناداری در سطح (p>0.001) وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها