• رابطه بین مدیریت مدیران ارشد با موقعیت استراتژی با رویکرد بهروری سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/15
  • تعداد بازدید: 244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  رابطه بین مدیریت مدیران ارشد با موقعیت استراتژی با رویکرد بهروری سازمانی

  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت مدیران ارشد با موقعیت استراتژی سازمان صورت پذیرفته است. مورد بررسی ارزیابی ضرایب مسیر بین متغیرهای نهفته مدل در سطح معناداری حداقل 5 درصد می باشد. این امر از طریق بررسی دو بخش ضرایب t و ضرایب مسیر (β) صورت گرفته است.

  خروجی های توصیفی تحقیق جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در شکل ها و جداولی به طور مختصر ارائه گردید. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار smart pls و روش حداقل مربعات جزئی انجام می پذیرد. در این روش پس از بررسی انواع روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، اقدام به بررسی مدل کلی و در نهایت فرضیات کرده ایم. مدل های pls انجام گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید