• بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری ( مطالعه موردی معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/24
  • تعداد بازدید: 337
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری ( مطالعه موردی معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان )

  هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان می باشد. در این راستا یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم شده است. روش تحقیق این پایان نامه با توجه ابزار گردآوری داده ها پیمایشی با ماهیت توصیفی می باشد که در محیط واقعی با حداقل مداخله پژوهشگر صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان می باشد که تعداد آن ها در فاصله زمانی تحقیق 301 نفر برآورد شد. و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 170 نفر برآورد گردید.

  و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . وسیله گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد که یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد . در مرحله میدانی اقدام به طراحی پرسشنامه گردید و پس از دریافت راهنمایی و مشاوره های لازم از اساتید دانشگاهی و خبرگان اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال گردید . سپس پرسشنامه در حجم نمونه کم ، بین 35 نفر از پاسخگویان توزیع شد و پس از جمع آوری و ورود داده ها در spss اقدام به تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرانباخ گردید .

  که نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون داشت . و پس از سنجش روایی و پایایی ، پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد . بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی ( آزمون اسپیرمن و فریدمن ) استفاده شد . نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین سرمایه فکری و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی می باشد. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که متغیر سرمایه انسانی بیشترین اهمیت را در میان عوامل سرمایه فکری داراست . و پس از آن به ترتیب سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی قرار دارند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها