• ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم گیری در سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/26
  • تعداد بازدید: 197
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم گیری در سازمان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم گیری بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم شهر تهران بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز پژوهش از کلیه مدیران عالی و میانی آن سازمان‌ها جمع‌آوری گردید.

  در مجموع حجم نمونه آماری 205 نفر بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی ( جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی ) و آمار استنباطی ( آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون t، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون چند گانه گام به گام ) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه مدیران زن و مرد در استفاده از سیستم امنیت اطلاعات مدیریت وجود ندارد.

  همچنین بین گروه‌های با سطوح جایگاه سازمانی متفاوت در استفاده از آن نیز تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده مدیران از سیستم امنیت اطلاعات بر اساس گروه‌های سنی تفاوت وجود دارد به گونه‌ای که مدیران مسن‌تر کمتر از این سیستم استفاده می‌کنند و بین میزان استفاده از این سیستم بر اساس گروه‌های سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. تحلیل رگرسیونی گام به گام حاکی از این است که شش عامل آگاهی مدیر، حمایت سازمانی، حمایت مالی، کاربرد اینترنت، حمایت مدیر، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بکارگیری سیستم امنیت اطلاعات می‌توانند یک مدل قابل اتکا برای برآورد میزان کاربرد این سیستم ارائه نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید