حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد ، نگرش برند و حسادت با نقش میانجی حضور اجتماعی ( مطالعه موردی : نوین چرم تهران )

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/07
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد ، نگرش برند و حسادت با نقش میانجی حضور اجتماعی ( مطالعه موردی : نوین چرم تهران )

  انگیزه اصلی این مطالعه بررسی تاثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش میانجی حضور اجتماعی در نوین چرم تهران هست. هدف از این مطالعه، گسترش درک ما از عوامل اجتماعی مؤثر بر اولویت برند است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی هست.

  داده های تحقیق از طریق سؤالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسش نامه تحقیق جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری spss.v24 و از نرم افزار معادلات ساختاری pls.v3 در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی به صورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان برند نوین چرم تشکیل می دهند که تعداد آنها نامحدود است.

  روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده هست. بر اساس فرمول کوکران سطح اطمینان 95 %، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که افراد مشهور بر حضور اجتماعی تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد (0.648) حضور اجتماعی بر قابلیت اعتماد تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد (0.683) . حضور اجتماعی بر نگرش برند تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد.

  (0.748) حضور اجتماعی بر حسادت تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد (0.372) حضور اجتماعی در تأثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نقش میانجی در نوین چرم تهران دارد. (0.443) حضور اجتماعی در تأثیر افراد مشهور بر نگرش برند، نقش میانجی در نوین چرم تهران دارد (0.485) حضور اجتماعی در ارتباط با افراد مشهور با نقش میانجی حسادت در نوین چرم تهران دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها