• تاثیر رفتار فروشنده بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات فروشگاه های آنلاین ( مطالعه موردی: فروشگاه آنلاین دیجی کالا )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/12
  • تعداد بازدید: 272
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر رفتار فروشنده بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات فروشگاه های آنلاین ( مطالعه موردی: فروشگاه آنلاین دیجی کالا  )

  امروزه به دلیل پیشرفت های فناوری، کسب و کارها دگرگون شده و به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود. کسب و کار های آنلاین یکی از مشهود ترین تمایلات در اقتصاد دیجیتالی است. فروشگاه های آنلاین نسبت به فروشگاه های آفلاین با چالش های متعددی از جمله ارائه خدماتی که بتواند موجب رضایت مشتری و تمایل بیشتر بر خرید مشتری شود مواجه است. ارائه و نحوه کیفیت خدمات در این نوع فروشگاه ها می تواند به عنوان عاملی موثر در نحوه خرید مشتریان عمل کند. در این پژوهش به تاثیر رفتار فروشنده بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات آنلاین در فروشگاه دیجی کالا پرداخته شده است.

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، کمی است . جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از کارکنان شرکت دیجی کالا می باشد. حجم نمونه آماری این تحقیق 36 نفر به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls و spss استفاده شد. بر این اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایت آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه بین رفتار فروشنده و رفتار مشتری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، رابطه بین رفتار فروشنده و کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و کیفیت خدمات نقش میانجی را بین رفتار فروشنده و رفتار مشتری ایجاد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها