• بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتری با میانجی گری چابکی سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت فرسگال پلاست )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/12
  • تعداد بازدید: 272
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتری با میانجی گری چابکی سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت فرسگال پلاست )

  مدیریت دانش مشتریان برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصت های پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. سازمان ها و شرکت های پیشرو دریافتند که اساسا با به کارگیری دانش مشتری و مدیریت صحیح آن می توانند مولدتر باشند. اهمیت پرداختن به مبحث چابکی نیز در سازمان ها از ضرورت کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در مواجهه با جهان متحول و متغیر امروزی نشات می گیرد.

  سرعت عرضه محصول یا ارائه خدمات به ارباب رجوعان، افزایش کیفیت محصول یا خدمات و کاهش قیمت آن، تغییرات فناوری و کاری، همگی از عواملی هستند که مدیران را برای برنامه ریزی به منظور ایجاد یک سازمان چابک و مشتری مدار ترغیب می کنند .پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی همبستگی است، به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.

  جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کارکنان شرکت فرسگال پلاست می باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه آماری این تحقیق 28 نفر به دست آمده است. بمنظور سنجش روایی از روایی همگرا و برای سنجش پایایی از پایایی ترکیبی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار pls نشان داد که هر 4 فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است و بیشترین تاثیر هم مربوط به رابطه بین چابکی و ارزش طول عمر مشتری با میزان ضریب مسیر 0.562 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها