• تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت پذیری در صنعت بیمه ( مورد مطالعه: شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/21
  • تعداد بازدید: 338
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت‌پذیری در صنعت بیمه ( مورد مطالعه: شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد )

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت‌پذیری در صنعت بیمه است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی علی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد به تعداد 25 نفر است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.

  ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بوده، که روایی پرسشنامه‌ها با به‌کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های به دست آمده به کمک نرم‌افزار amos در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر رقابت‌پذیری شرکت بیمه دانا دارد.

  از طرف دیگر با آزمون فرضیه‌های پژوهش مشخص شد که از میان ابعاد سرمایه انسانی، بعد قابلیت کارکنان تاثیر مثبت و معنادار بیشتری بر رقابت‌پذیری دارد؛ بنابراین می‌توان سرمایه انسانی را به عنوان یک عامل اساسی تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری شرکت بیمه دانا محسوب نمود که باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری آن می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها