• تاثیر قابلیت ها و منابع تکنولوژی اطلاعاتی سازمان بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر قابلیت ها و منابع تکنولوژی اطلاعاتی سازمان بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

  همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. از سویی، یکی از مهم‌ترین عوامل در محیط های تجاری با پویایی بالا دستیابی به مزیت های نو و منعطف با شرایط بازار می باشد. در چنین شرایطی، تنها عاملی که می تواند سازمان و مدیران را در مواجهه با این شرایط موفق کند داشتن اطلاعات موثر و کارآمد است.

  از این‌رو در پژوهش حاضر تلاش شده‌است، تاثیر قابلیت ها و منابع سیستم های اطلاعاتی در کسب مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد مالی سازمان در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد.

  جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران است که تعداد آن ها 514 نفر گزارش شده‌است. از این جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 220 نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ها در بین آن‌ها توزیع شده است و داده های به دست آمده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته اند. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده‌ شده است و نتایج نشان داده اند که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است.

  همچنین، ضریب آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده نشان داده است که به پایا بودن ابزار سنجش پژوهش می‌توان اتکا نمود. نتایج آزمون نه فرضیه در این پژوهش نمایانگر آن است که منابع انسانی، دانشی و رابطه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات بر قابلیت های برنامه ریزی استراتژیک سازمان در این حوزه، تاثیر مثبت و معناداری دارند.

  قابلیت‌های برنامه ریزی استراتژیک نیز بر توانمندی سازمان در زمینه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و میزان کارآفرینی سازمان، تاثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی توانمندی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر میزان کارآفرینی موثر بوده و میزان کارآفرینی و مزیت‌رقابتی سازمان در حوزه فناوری اطلاعات نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها