• تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان سرپل ذهاب

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 245
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان سرپل ذهاب

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مهارت‌های اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر با نیازهای ویژه (استثنایی) شهرستان سرپل ذهاب انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر و دختر با نیازهای ویژه (استثنایی) مقطع ابتدایی مدارس شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد.

  69 دانش آموز (26 دختر، 43 پسر) به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند و با استفاده از اصل اشباع انتخاب گردید. این پژوهش به شیوه میدانی و بهره‌گیری از پرسشنامه محقق ساخته با روش توصیفی همبستگی انجام پذیرفته است. داده‌های این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss (نسخه 25) و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردیدند.

  نتایج پژوهش صورت گرفته بیانگر این است که بین مولفه‌های مهارت‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر با نیاز‌های ویژه (استثنایی)، همبستگی و رابطه‌ معنادار مثبتی وجود دارد (p<0.05). یافته‌های پژوهش صورت گرفته بیان‌گر تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه (استثنایی) است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای آموزش مهار‌ت‌های اجتماعی جهت بهبود سازگاری اجتماعی این گروه از دانش آموزان اقدام گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها