• مقایسه ی رضایت زناشویی و هوش اخلاقی و رابطه ی آن با عدم تعهد اخلاقی در مردان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 297
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  مقایسه ی رضایت زناشویی و هوش اخلاقی و رابطه ی آن با عدم تعهد اخلاقی در مردان

  سابقه و اهداف: مطالعه های پیشین نشان داد، عدم تعهد اخلاقی تاثیرهای مخربی بر بُعدهای مختلف سلامت رابطه ی زناشویی، چون صمیمیت و اعتماد بین زوجین، دارد. بنابراین، ضروری است تا عامل های موثر در ایجاد عدم تعهد اخلاقی بررسی شود. به نظر می رسد کمبودهای فردی و بین فردی در عامل هایی چون عدم رضایت زناشویی و هوش اخلاقی، زوج ها را در شروع رابطه ی جدید ترغیب می کند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی رضایت زناشویی و هوش اخلاقی در مردان پایبند به تعهد اخلاقی ناپایبند به تعهد اخلاقی است.

  مواد و روش ها: پژوهش حاضر، ازنوع توصیفی مقایسه یی است. نمونه ی پژوهش حاضر، شامل 100 مرد پیمان شکن و 100 مرد غیر پیمان شکن است که از طریق نمونه گیری هدفمند در شهر تهران انتخاب شدند. آن ها به سوال های سه ابزار پژوهشیِ پرسش نامه ی رضایت زناشویی، شاخص هوش اخلاقی و پرسش نامه ی پیمان شکنی پاسخ دادند. تحلیل آماری با استفاده از آزمون تی مستقل و نرم افزار spss نسخه ی 18 انجام شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین رضایت زناشویی در مردان ناپایبند به تعهد اخلاقی و پایبند به تعهد اخلاقی وجود دارد. همچنین، هوش اخلاقی به طور معناداری در مردان ناپایبند به تعهد اخلاقی کم تر از گروه مردان پایبند به تعهداخلاقی است.

  نتیجه گیری: بر طبق نتیجه ی پژوهش حاضر، رضایت زناشویی و هوش اخلاقی، نقش مهمی در عدم پایبندی به تعهد اخلاقی مردان دارد. از این رو، این متغیرها را باید فاکتورهایی موثر در فرایند درمانی پیشگیرانه در نظر گرفت و در بازسازی رابطه درمانگرانِ خانواده و زوج مورد توجه قرار داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها