• بررسی رابطه بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با ایمنی فرآیند در شرکت نستله شهر قزوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 79
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با ایمنی فرآیند در شرکت نستله شهر قزوین

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با ایمنی فرآیند در شرکت نستله شهر قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت نستله قزوین می باشد که تعداد آنها 405 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 207 نفر برآورد گردید.

  در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با فرآیند ایمنی ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید