• ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار در دوره همه گیری کووید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 310
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار در دوره همه گیری کووید 19

  هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با شاخص های کیفیت زندگی سالمندان در دوره همه گیری کووید 19 بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سالمندان 50 تا 70 ساله فعال در پارکها و مراکز ورزشی شهر خلخال بودند که تعداد آنها حدود 300 نفر برآورد شد.

  از این تعداد بر اساس جدول مورگان 100 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های سلامت اجتماعی کییز و شپیرو (2004)، پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمـومی گلدبرگ و همکاران (1997) و همچنین از پرسشنامه استاندارد 36 سوالی کیفیت زندگی sf-36 استفاده شد.

  برای توصیف آماری داده ها از جداول توزیع فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری  spssو amos و در سطح خطای 0.05 مورد تحلیل قرار گرفت. بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با شاخص های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و کیفیت زندگی توسط سلامت اجتماعی و سلامت روانی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید 19 پیش بینی شد و مدل برازش قابل قبولی داشت. با توجه به این نتایج در دوران کووید 19 باید توجه بیشتری به سالمندان از طرف خانواده ها و ارگان هایی چون وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها