• تاثیر آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباطی بر بخشش خیانت در زنان متقاضی طلاق شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/13
  • تعداد بازدید: 256
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباطی بر بخشش خیانت در زنان متقاضی طلاق شهر تهران

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارتهای ارتباط بر بخشش خیانت همسر در زنان متقاضی طلاق منطقه 3 شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل منطقه 3 شهر تهران که به مرکز روانشناسی « افق » مراجعه کرده بودند، که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.

  ابزار پژوهش مقیاس 15 سوالی بخشش خیانت همسر و برنامه آموزش غنی سازی مبتنی مهارت های ارتباطی بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است، و 19 درصد از واریانس بخشش خیانت را تبیین می کنند. با توجه به یافته های این پژوهش استفاده از کارگاه ها و کلاس های آموزشی آموزش غنی سازی مبتنی بر مهارت های ارتباطی برای زنان متقاضی طلاق که در معرض خیانت زناشویی قرار گرفته اند پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها