• بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دوره دوم مدارس شهر محمد آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/16
  • تعداد بازدید: 353
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دوره دوم مدارس شهر محمد آباد

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اضطراب در کاهش یادگیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ششم مدارس شهراسپکه. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پسر پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر اسپکه در سال تحصیلی 1401 - 1400 می باشد.

  تعداد آنها برابر با 742 دانش آموز بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 52 نفر محاسبه شد و به روش ساده انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اضطراب کتل (19۸۸) استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون چندمتغیری با استفاده از نسخه spss 26 استفاده شد. بررسی وضعیت فرضیات تحقیق از طریق آزمون ضریب همبستگی نشان داد، بین اضطراب و یادگیری (پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اسپکه رابطه معناداری وجود دارد. (0.01<p).میتوان نتیجه گرفت دانش آموزان اضطراب در کاهش پیشرفت تحصیلی تحصیلی دانش آموزان رابطه داشته و به افت تحصیلی آنان منجر گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها