• نقش دلبستگی به خدا و اخلاق رابطه ‏ای در پیش‏ بینی تجربه اضطراب در زنان متاهل شهرستان شاهرود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  نقش دلبستگی به خدا و اخلاق رابطه ‏ای در پیش ‏بینی تجربه اضطراب در زنان متاهل شهرستان شاهرود

  سابقه و هدف: سلامت روانی زنان خانه ‏دار به ‏ویژه مشکلات اضطرابی آنان از اولویت‏ های نادیده گرفته شده طی سال‏های اخیر است که نیازمند توجه جدی سیاست‏گذاران حوزه سلامت است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش دلبستگی به خدا و اخلاق رابطه‏ ای در پیش ‏بینی تجربه اضطراب زنان متاهل انجام شده است.

  روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل خانه ‏دار شهرستان شاهرود بود که در سال 1398 وارد مطالعه شدند. حجم ‌نمونه 380 نفر بود که با روش نمونه ‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسش‏نامه‌های اضطراب، اخلاق رابطه ‏ای و دلبستگی به خدا پاسخ دادند. برای تحلیل داده ‏ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسله‌مراتبی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین سنی زنان 41.89 سال و به‌‏ترتیب بیشترین و پایین‏ترین سطح تحصیلات با 65 درصد مربوط به دوره متوسطه و 15 درصد مربوط به تحصیلات دانشگاهی بود. بین اخلاق رابطه ‏ای (0.57-=r و 0.05>p)، اخلاق عمودی (0.39-=r و 0.05>p) و اخلاق افقی (0.43-=r و 0.05>p) با اضطراب همبستگی منفی و بین دلبستگی به خدا (0.68-=r و 0.05>p) و مولفه های آن با اضطراب همبستگی منفی و معنادار وجود داشت. تحلیل رگرسیون نشان داد اخلاق رابطه ‏ای توان تبیین 23% از واریانس اضطراب؛ اخلاق رابطه ‏ای و دلبستگی به خدا با هم توان تبیین 33% از واریانس اضطراب؛ و دلبستگی به خدا مستقل از اخلاق رابطه ‏ای توان تبیین 10% درصد از این واریانس را داشته ‏اند. مولفه‏ های دلبستگی به خدا نیز توانستند 12% از واریانس اضطراب را پیش ‏بینی کنند. در میان ابعاد دلبستگی نیز ارتباط با خدا (0.38-=β) قوی‏ ترین پیش ‏بینی‌کننده اضطراب بود.

  نتیجه‌گیری: با توجه به نقش متغیّرهای یادشده در پیش ‏بینی تجربه اضطراب زنان متاهل می ‏توان از نتایج پژوهش حاضر در برنامه‏ های پیشگیری و درمان اضطراب به‏ عنوان متغیّرهای تأثیرگذار استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها