• فراتحلیل عوامل معنوی مرتبط با اضطراب مرگ سالمندان در مطالعات ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  فراتحلیل عوامل معنوی مرتبط با اضطراب مرگ سالمندان در مطالعات ایرانی

  سابقه و هدف: اضطراب مرگ یکی از شایع ترین مشکلات قابل‌مشاهده در دوران سالمندی اسـت که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل معنوی موثر در اضطراب مرگ سالمندان جامعه ایرانی انجام شد.

  روش کار: در این پژوهش به شیوه فراتحلیل با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی، 22 مطالعه بین سال‌های 1388 تا 1399 که درباره اضطراب مرگ سالمندان بود و ملاک ورود به مطالعه را داشت، جمع‌آوری و تحلیل شد. تجزیه ‌و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار جامع فراتحلیل انجام شد. مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: شاخص اندازه اثر ترکیبی مطالعات تحت الگوی ثابت 0.382 و تحت الگوی تصادفی 0.465 بود. در بررسی تفکیکی اندازه اثر متغیّرها، متغیّرهای درمان مقابله معنوی، معنویت‌درمانی، معنایابی، ارتباط با خدا و معنویت‌درمانی اسلامی به‌ترتیب بیشترین اثر را بر اضطراب مرگ داشتند. نتایج روش‌های سوگیری انتشار حاکی از سوگیری انتشار در مطالعات تحت ترکیب در فراتحلیل حاضر بود. با توجه به ناهمگن‌بودن مطالعات، تحلیل تعدیل‌کننده برای متغیّرهای جنسیت و روش پژوهش صورت گرفت که بیانگر تأثیر تعدیل‌کنندگی متغیّر روش پژوهش در نتایج مطالعات بود.

  نتیجه‌گیری: توجه به عوامل معنوی تأثیرگذار بر اضطراب مرگ به‌عنوان عوامل مهم و پراهمیت که سبب بهبود اضطراب مرگ می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها