• راهکارهای بهبود مقررات پیمان و برگزاری مناقصات در جهت کاهش زمان و به حداقل رساندن بروکراسی در زمینه کارهای عمرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  راهکارهای بهبود مقررات پیمان و برگزاری مناقصات در جهت کاهش زمان و به حداقل رساندن بروکراسی در زمینه کارهای عمرانی

  مناقصه به طور عام عبارت است از طرح پیشنهادی که در آن شرایط انجام پروژه به ازای پرداخت هزینه ای معین بیان می گردد. این طرح معمولا از طرف تعدادی اشخاص حقیقی و یا حقوقی به کارفرما پیشنهاد می شود. کارفرما نیز با ارزیابی شرایط موجود یکی از پیشنهادهای رسیده را قبول نموده و انجام پروژه را تحت شرایط معین به یکی از پیشنهاد دهندگان می سپارد که از آن به عنوان برنده مناقصه یاد می شود.

  فرآیند انتخاب پیمانکار، ریسک های بسیاری برای کارفرمایان به همراه دارد از این رو کارفرما همواره در تلاش است تا از میزان این ریسک ها بکاهد. پژوهش انجام شده از نوع پژوهش پیمایشی نیز می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای طبق متغیرهای تحقیق و با نظر اساتید و متخصصان امر تهیه می شود. پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق و فرضیات تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه قبل از توزیع در بین جامعه آماری باید روایی و پایایی آن تعیین گردد.

  بدین منظور تعداد 15 پرسشنامه در بین بخشی از نمونه آماری توزیع و بعد از تکمیل توسط نرم افزار spss22 روایی و پایایی آن با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ تعیین می گردد. چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 بدست آمد پرسشنامه از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده و می تواند در مطالعه استفاده شود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان و مهندسان ناظر پروژه های عمرانی منطقه 2 شهر خرم آباد می باشند. و با استفاده از روش نمونه گیری مورگان جهت تعیین حجم نمونه انتخاب خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها