حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 198
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران)

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری spss و نرم افزار pls در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.

  جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران است که تعداد آن ها 730 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می گردد. بدین ترتیب حجم نمونه 252 نفر محاسبه گردید. از آنجا که تمامی اعضای جامعه نمونه، کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هستند، جامعه همگون (همگن) به شمار می رود و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام خواهد شد.

  نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت شغلی 0.391 در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد. هوش هیجانی بر قصد گردش مالی 0.570 در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد. هوش معنوی بر رضایت شغلی 0.622 در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد. هوش معنوی بر قصد گردش مالی 0.356 در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها