حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارائه مدل علی مسئولیت اجتماعی سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های صنعتی شهر تهران در سال 99 )

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/25
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  ارائه مدل علی مسئولیت اجتماعی سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های صنعتی شهر تهران در سال 99 )

  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی مسئولیت اجتماعی سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی در شرکت های صنعتی شهر تهران در سال 99 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های صنعتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و از بین اعضای جامعه 200 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.

  سنجش اخلاق مدیران از پرسشنامه کرم دخت 1390، عملکرد سازمانی از پرسشنامه مدل اچیو که توسط رحمانی و رجب دری 1395، مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه گیو هیومین و کریس ریان 2011، فرهنگ سازمانی دنیسون 2000 و تعهد سازمانی میر و آلن 1997 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ibm amos24 استفاده شد. نتایج پس از برازش مدل ارائه گردید. نتایج نشان داد تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی تأثیر دارد (p=0.003) همچنین نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی و اخلاق مدیران بر مسئولیت اجتماعی از طریق تعهد سازمانی تأثیر دارند  (p=0.001).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها