• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/03
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

  مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می ­گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره ­وری نیروی انسانی مطرح می ­باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت‌هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت.

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده­است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری ­های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه­ گیری خوشه ­ای چند مرحله ­ای برگزیده شده ­اند. داده­ های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ­­های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه­ ها به ترتیب 0.822، 0.815 و 0.795 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ­ها با مولفه ­ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده ­ها با نرم ­افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص­ های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته­ های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها