• بررسی نقش واسطه ای سیاست تقسیم سود در تاثیر بین مازاد وجه نقد بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی نقش واسطه ای سیاست تقسیم سود در تاثیر بین مازاد وجه نقد بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  این پژوهش با هدف تبیین و بررسی نقش واسطه ای سیاست تقسیم سود در تأثیر بین مازاد وجه نقد بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1390 انجام گرفته است، جامعه آماری شامل 147 شرکت به عنوان نمونه از روش حذف سیستماتیک « سامانمند » انتخاب شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی همبستگی می باشد.

  داده های مورد نیاز جهت تست فرضیه ها از صورت های مالی و یادداشت های صورت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، جهت تبیین نقش واسطه ای سیاست تقسیم سود بر تأثیر مازاد وجه نقد و بازده سهام و از روش رگرسیون بارون وکنی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، بین مازاد وجه نقد و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین بازده سهام و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، حدود 73 درصد تأثیر مازاد وجه نقد بر بازده سهام بیش از طریق سیاست تقسیم سود (تأثیرغیرمستقیم یا واسطه ای) و حدود 27 درصد تأثیر مازاد وجه نقد بر بازده سهام مستقیم است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها