• بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد بانک ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد بانک ها

  مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد بانک ها می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هشت ساله از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1397، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت.

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی - علّی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند گانه که مبتنی بر داده های ترکیبی بوده، استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که افشای اطلاعات زیست محیطی بر نرخ بازده دارایی ها؛ تأثیر مثبت و معناداری داشته و افشای اطلاعات زیست محیطی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام؛ تأثیر معناداری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها