• شناخت معیارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در تمایل به ازدواج در بین دختران 19-29 ساله در شهرستان نهاوند

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/25
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  شناخت معیارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در تمایل به ازدواج در بین دختران  19-29 ساله در شهرستان نهاوند

  این تحقیق با هدف شناخت معیارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در تمایل به ازدواج در بین دختران 19-29 ساله در شهرستان نهاوند به روش تبیینی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دختران بین سنین 19-29 سال ازدواج نکرده در شهر نهاوند(6517 نفر) بود. با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، حجم نمونه 300 نفر از بین دختران ازدواج نکرده در شهر نهاوند توسط فرمول کوکران بدست آمده است.

  با ابزار پرسشنامه شامل 48 سوال که به کمک و نظر استاد راهنما توسط محقق طرح شده است، سوالاتی در خصوص معیارهای ازدواج پرسیده شده است و یافته های پژوهش از جداول توصیفی - تحلیلی، نتایج ارائه شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون ضرایب همبستگی استفاده شده است. در بررسی فرضیه های تحقیق دریافت شد که با محاسبه ضریب همبستگی p<0.05 و بین معیار مالی، جمعیتی شخصیتی، عاطفی، اجتماعی و فرادست بودن همسر مطلوب از نظر اقتصادی، اجتماعی تمایل به ازدواج دختران 19-29 ساله رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها