• بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی با عدم اطمینان محیطی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی با عدم اطمینان محیطی

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی با عدم اطمینان محیطی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان بخش مالی دانشگاه های غرب کشور ( استان ایلام، کرمانشاه، کردستان ) می باشند.

  با توجه به اینکه تعداد کل کارمندان بخش مالی 248 نفر می باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران، 98 نفر برآورد شد که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین نمونه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر عدم قطعیت وضعیت بر یکپارچگی کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری و بر دسترسی به سیستم اطلاعات مالی، انعطاف پذیری در سیستم اطلاعات مالی معنی دار است.

  همچنین نتایج مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای عدم اطمینان محیطی توانایی پیش بینی سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی را دارند. بیشترین تأثیر ابعاد عدم قطعیت محیطی بر ابعاد کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری، با بالاترین مقدار ضریب وابستگی 0.561 نشان داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها