• بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینی سازمان ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 284
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینی سازمان ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری)

  در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی بر فرهنگ کارآفرینی سازمان در شرکت گاز در استان چهار محال و بختیاری پرداخته است. جامعه مورد پژوهش را تمامی کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری که تعدادشان 270 نفر بوده، تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 160 نفر با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ساختار فرهنگ کارآفرینی و ساختار سازمانی استفاده شد.

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 16 در دوبخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در تحلیل توصیفی داده ها از جدول توزیع فراوانی داده ها، شاخص های مرکزی و پراکندگی و در تحلیل استنباطی داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده گردید. نتایج نشان می‌دهد بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی کارافرینی رابطه معناداری مشاهده شده است. و بین مولفه های ساختار سازمانی ( رسمیت، پیچیدگی و تمرکز ) با کارآفرینی سازمانی رابطه ی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح و تمرکز سازمانی بالاتر باشد، کارآفرینی سازمانی کمتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها