• پیش‏ بینی نشانگان ایمپاستر در دانشجویان دختر بر اساس سرمایۀ روان شناختی و معنویت‏ گرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/01/30
  • تعداد بازدید: 186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  پیش‏بینی نشانگان ایمپاستر در دانشجویان دختر بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت‏گرایی

  سابقه و هدف: نشانگان ایمپاستر که شیوع نسبتاً بالایی در دانشجویان دارد با پیامدهای متعدد اجتماعی، روانی و اقتصادی همراه است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی نشانگان ایمپاستر در دانشجویان بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت‏گرایی انجام شد.

  روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تمامی دانشجویان دختر دانشگاه پیام‏نور مرکز اسلام‌آباد غرب در سال تحصیلی 1400-1399 بود که از میان آنان با روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 202 نفر انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های ایمپاستر،  معنویت‏گرایی و  سرمایۀ روان‌شناختی پاسخ دادند. تحلیل داده‏ها با شاخص‏های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شد. در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد بین نمرۀ کل سرمایۀ روان‌شناختی (607/0-=r و 014/0=p) و هر یک از ابعاد آن شامل خودکارآمدی (21/0-=r و 002/0=p)، خوش‏بینی (17/0-=r و 004/0=p)، تاب‏آوری (10/0-=r و 004/0=p) و امید (11/0-=r و 005/0=p) با نشانگان ایمپاستر در دانشجویان دختر همبستگی منفی و معناداری وجود داشت. این ارتباط بین نمرۀ کل معنویت‏گرایی (498/0-=r و 008/0=p) و ابعاد خودآگاهی (10/0-=r و 014/0=p)، عقاید معنوی (07/0-=r و 016/0=p)، فعالیت معنوی (05/0-=r و 022/0=p) و نیاز معنوی (05/0-=r و 013/0=p) نیز معکوس و معنادار بود. علاوه‌براین، ضرایب رگرسیون نشان داد که متغیّرهای پیش‏بین با هم 39% از واریانس نشانگان ایمپاستر را تبیین کردند.

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‏شود در مراکز آموزشی و شغلی به‏منظور ارتقای کیفیت تحصیلی و روان‏شناختی اعضا، علاوه‌بر بهبود سرمایۀ روانی به نقش معنویت و سازه‏های اسلامی نیز بیشتر توجه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها