• پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مؤلفه های معنویت و خودشیفتگی در زوجین ساکن شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/01/30
  • تعداد بازدید: 351
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی در زوجین ساکن شهر تهران

  میان آنها 330 نفر به‌شیوۀ نمونه‌گیری دردسترس در سه پارک (قیطریه، لاله و شهر) انتخاب شدند و به پرسش‌نامۀ‌ سازگاری زناشویی لاک-والاس، پرسش‌نامۀ معنویت هال و ادواردز و پرسش‌نامۀ شخصیت خودشیفتۀ npi پاسخ دادند. در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌های ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه‌های قدرت و اختیار با مدیریت برداشت؛ ناامیدی و بی‌ثباتی با خودنمایی؛ و بهره‌کشی با بیشتر مؤلفه‌های معنویت به‌جز بزرگ‌نمایی و بی‌ثباتی رابطۀ معناداری وجود داشت (001/0=p و 005/0=p). همچنین یافته‌های تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفۀ ناامیدی در معنویت (001/0=p) و مؤلفۀ خودنمایی در خودشیفتگی (006/0=p) قادر به پیش‌بینی معنادار سازگاری زناشویی بودند.  

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، روان‌شناسان و مشاوران می‌توانند به مؤلفه‌های خودنمایی و ناامیدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های قوی سازگاری زناشویی توجه کنند و این مؤلفه‌ها می‌توانند در برنامه‌های آموزشی تحکیم خانواده و آموزش فرهنگ اجتماعی گنجانده شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها