• بررسی و مدیریت مدلسازی ساختارهای سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی در استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  هدف: براساس مطالعات انجام‌شده، دانش‌آموزانِ دارای سبک یادگیری خاص، نسبت به دانش‌آموزان  در اتخاذ سبک‌های یادگیری، ترجیحات متفاوتی دارند؛ از این‌رو این پژوهش با هدف مقایسهٔ سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزانِ دارای ناتوانی یادگیری خاص انجام شد.
  روش‌بررسی: روش تحقیق این مطالعه، توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلّیهٔ دانش‌آموزان پسر و دختر عادی  شهر مازندران که در مقطع متوسطهٔ اول مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون هوش ریون و پرسش‌نامهٔ سبک‌های یادگیری  و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که از لحاظ سبک‌های یادگیری، در تمامی زیر مقیاس‌ها شامل سبک‌های یادگیری همگرا (دانش‌آموزان عادی یادگیری خاص، تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
  نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با نشان‌ دادن تفاوت‌های بارز در کاربرد سبک‌های یادگیری توسط دانش‌آموزانِ  دانش‌آموزان عادی، اطلاعات نسبتاً مفیدی دربارهٔ راهبردهای یادگیری و روش‌های آموزشی متناسب با نیاز این دسته از دانش‌آموزان ارائه داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها