• تحلیل و آسیب شناسی اثرات جهانی شدن بر منظر شهری اسلامی (مطالعه مورد: کلانشهر شیراز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 584
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  فرایند جهانی شدن که هر روز با سرعت و شدت بیشتری کل جوامع، علی الخصوص شهرها را تحت تأثیر خود قرار می دهد، دارای تأثیرات مثبت و منفی خاص خود می باشد، که باید مورد توجه مدیران و برنامه ریزان در سطح جامعه قرار بگیرد. باتوجه به اینکه شهرها همیشه کانون تمامی تغییر و تحولات و جریانات ملی و فراملی بوده و خواهند بود؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل و آسیب شناسی اثرات جهانی شدن بر منظر شهری اسلامی با تاکید بر کلانشهر شیراز می باشد. روش تحقیق، تحلیلی و مبتنی بر مطلعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار های spss و  مدل topsis فازی استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داده شد، تمامی شاخص های مطرح شده با correlation به دست آمده به سمت عدد 1 و سطح معناداری (sig) به دست آمده کمتر از 05.0، گویای رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر جهانی شدن و منظر شهری اسلامی وجود دارد. در ادامه جهت رتبه بندی ابعاد اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار جهانی شدن بر منظر شهری شیراز از مدل تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که، مناطق به صورت a2>a3>a4>a1  خواهد بود. در نهایت بین ابعاد مورد نظر، به ترتیب بعد اقتصادی با وزن نرمال نشده 14.0، و وزن نرمال شده 062.0، بعد اجتماعی با وزن نرمال نشده 1، و وزن نرمال شده 044.0، بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید