• بررسی میزان رعایت شرکت از الزامات محیط زیستی و بازاریابی سبز و رابطه آن با اعتبار شرکت از دیدگاه مشتریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 628
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت شرکت از الزامات محیط زیستی و بازاریابی سبز و رابطه آن با اعتبار شرکت از دیدگاه مشتریان صورت گرفته است. براین اساس، نمونه ای شامل 50 شرکت صنایع موادغذایی در شهرستان مرودشت انتخاب گردید؛ همچنین از بین تمام شهروندانی که در فاصله زمانی دو ماه از ابتدای مرداد 96 تا انتهای شهریور 96 به فروشگاه رفاه در شهرستان مرودشت مراجعه می کردند تعداد 150 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب گردید و بررسی شدند. داده-ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و در نهایت داده ها با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که آگاهی از بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی و اعتبار شرکت بر میزان رعایت شرکت از الزامات محیط زیستی و بازاریابی سبز تاثیرگذار است و تصویر محصول و تمایل به خرید بر اعتبار شرکت از دیدگاه مشتریان تاثیرگذار است. آگاهی از بازاریابی سبز بیشترین تاثیر را بر رعایت شرکت از الزامات زیست محیطی و بازاریابی سبز، و تمایل به خرید بیشترین تاثیر را بر اعتبار شرکت از دیدگاه مشتریان نشان می دهد. همچنین میزان رعایت شرکت از الزامات محیط زیستی و بازاریابی سبز با اعتبار شرکت از دیدگاه مشتریان رابطه معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها