• تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادارتهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 782
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آن ها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم می کنند، نشان نمی دهد. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران است. تحقیق جاری از نظر هدف در دسته ی تحقیقات کاربردی و از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها به عنوان تحقیقی توصیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 93 شرکت طی دوره‌ ی زمانی 1391 تا 1395 برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شدند. به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته هشت فرضیه تدوین و آزمون گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزار eviews نسخه‌ی 7 استفاده شده است. بررسی رابطه متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران تاثیر معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها