• فراتحلیل مطالعات رابطه بین سرمایه فرهنگی و شادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 655
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تحقیق ‌هایی درباره رابطه بین سرمایه فرهنگی با شادی بر اساس روش‌ های مختلف انجام‌ شده است؛ ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر، به‌کارگیری روش فراتحلیل به‌ منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط سرمایه فرهنگی با شادی است. به‌منظور انجام فرا تحلیل حاضر، 8 پژوهش که در سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۸6 و باهدف ارزیابی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و شادی انجام و در فصلنامه‌ های معتبر داخلی به چاپ رسیده بودند، انتخاب شدند. در گام نخست ارزیابی پژوهش ‌های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار، مورد بررسی داشت. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر با به‌کارگیری نسخه دوم نرم‌افزار cma مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه فرا تحلیل نشان داد که اندازه اثر یا ضریب تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی معادل 322.0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان، تأثیری در حد متوسط ارزیابی می‌شود. به دلیل همگن بودن مطالعات، نیازی به سوء گیری خطای انتشار و متغیر تعدیل گر نبود. همچنین از مجموع 8 مقاله بررسی ‌شده، 5 مقاله به بررسی ابعاد سرمایه فرهنگی با شادی پرداخته‌شده است. از میان ابعاد سرمایه فرهنگی، بعد تجسم‌یافته با اندازه اثر 299.0 دارای بیشترین اندازه اثر در رابطه با احساس شادی است. بعد نهادینه‌شده یا ضابطه‌ ای با اندازه اثر 231.0 دارای کمترین اندازه اثر در رابطه بااحساس شادی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها