• بررسی تاثیر شش سیگما بر عملکرد مالی شرکت با تمرکز برفرآیندهای حسابداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 381
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  پژوهش حاضر تحت عنوان تاثیر شش سیگما بر عملکرد مالی شرکت با  تمرکز بر فرآیند های حسابداری  انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد، درصد تجمعی و رسم جداول و نمودارها) و  آمار استنباطی (در تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل ‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. و نتایج زیر بدست آمده است: در فرضیه اول مشخص شد بین دو متغیر شش سیگما و بهبود فرآیند حسابداری همبستگی مستقیم وجود دارد که با اجرای شش سیگما، فرایندهای حسابداری نیز بهبود پیدا می کنند. در فرضیه دوم  مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر  فرایند های حسابداری، وضعیت هزینه ها  معادل 170.0 واحد انحراف معیار بهبود  پیدا خواهد کرد.، در فرضیه سوم مشخص شد  به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایندهای حسابداری، بهره وری معادل 121.0 واحد انحراف معیار بهبود  پیدا خواهد کرد. در فرضیه چهارم  مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر  فرایند های حسابداری، سهم بازار  معادل 101.0 واحد انحراف معیار بهبود  پیدا خواهد کرد.، در فرضیه پنجم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر  فرایند های حسابداری، هزینه دوباره کاری ها معادل 524.0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد. در فرضیه ششم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر  فرایند های حسابداری، سطح سود آوری معادل 207.0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها