• شناسایی عوامل مؤثر در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 774
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه ‌پذیر است. این زبان به ‌عنوان ابزاری قدرتمند، کارایی و اثربخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل و فرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می ‌بخشد. هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی عوامل مؤثر در به‌ کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه ‌پذیر (xbrl)توسط شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است، این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش؛ تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش،  مدیران مالی شرکت‌ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که به ‌منظور کسب دیدگاه‌های آنان پرسشنامه ‌ای شامل چهار فرضیه و 20 سؤال طراحی گردید و به ‌صورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1396 توزیع گردید سپس داده ‌های جمع ‌آوری‌شده توسط پرسشنامه با استفاده از روش‌ های آماری (آزمون دو جمله ‌ای و آزمون t و آزمون ویلکاکسون یک نمونه ‌ای و آزمون کولموگروف- اسمیرنف) مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش، فرضیه‌های پژوهش را تأیید نمود و نشان داد که عوامل: محیطی، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی به‌عنوان عوامل مؤثر در پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (xbrl) توسط شرکت ‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها