• تاثیر ساختار هیئت مدیره بر مدیریت مالیاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 426
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مدیران تمایل به کاهش بدهی مالیاتی از طریق روزنه های قانونی دارند و رویه های جسورانه ای در رابطه با مالیات دنبال می-کنند که بر منافع بسیاری از ذینفعان از جمله مردم تاثیر گذار است. بدلیل اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر مدیریت مالیاتی پرداخته است. نمونه ی آماری این پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1394 می باشد. برای بررسی فرضیه ها با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های پنلی از نرم افزار eviews نسخه 9، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اندازه ی هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی هیچ رابطه ی معناداری با مدیریت مالیاتی ندارند. یعنی اگر چنانچه تعداد نفرات هیئت مدیره و نسبت مدیران غیرموظف، زیاد (یا کم) بوده باشد، و همچنین اعضای خانواده ی مدیران به عنوان سهامداران شرکت بوده (یا نبوده) باشند، تاثیری بر وجود یا عدم وجود مدیریت مالیاتی نخواهند داشت. همچنین بر اساس نتایج، دوگانگی وظیفه مدیرعامل رابطه ی مثبت و معناداری با مدیریت مالیاتی دارد. این بدان معناست که، چنانچه مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد احتمال وقوع مدیریت مالیاتی، افزایش می یابد. در مورد متغیرهای کنترلی نیز نتایج نشان دادند که رابطه ی اندازه شرکت با مدیریت مالیاتی منفی و معنادار اما اهرم مالی و سن شرکت با مدیریت مالیاتی رابطه ی مثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها