• بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان آذربایجان غربی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 726
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان آذربایجان غربی ﺑـﻮد. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﺗﺼﺎدفی ﺧﻮﺷﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدیﺪ، ﺷﺎﻣﻞ 298 داﻧﺶ آﻣﻮز 123 دﺧﺘﺮ و 175 ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول دﺑیﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن آذربایجان غربی ﺑـﻮد. ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔیﺮی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ی آﮔـﺎﻫی ﻓﺮاﺷـﻨﺎختی ﺷـﺮاو و دﻧیﺴـﻮن، ﺧـﺮده ﻣﻘیـﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪی ﭘیﻨﺘـﺮیﭻ و دیﮔـﺮوت، و آزﻣـﻮن ﻫﻮﺷـی ﭘیﺶ روﻧﺪه ی ریﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﭘیﺸـﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧیـﺰ از ﻧﻤـﺮات آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺎیﺎن ﺗﺮم درس ریﺎﺿی و ﻓﺎرسی اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﭘﺎیﺎیی و روایی اﺑﺰارﻫﺎ ﺣﺎکی از ﭘﺎیﺎیی و روایی ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل آنﻫـﺎ ﺑـﻮد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠیﻞ رﮔﺮﺳیﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷیﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﺑیﺸﺘﺮیﻦ ﺳﻬﻢ را در ﭘیﺶ بینی ﭘیﺸﺮﻓﺖ تحصیلی دارد(β=0.51)  و ﺑﻌـﺪ از آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗیـﺐ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪی (β=0.16) و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ (β=0.11) ﻗـﺮار ﻣـیﮔیـﺮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، از ﺑیﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻧﺶ ﻣﻮقعیتی(β=0.19)  و راﻫﺒﺮد ﻣـﺪیﺮیﺖ اﻃﻼﻋـﺎت(β=0.23)  ﺳـﻬﻢ ﻣﻌﻨـﺎداری در ﭘـیﺶﺑیﻨـی ﭘیﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼیﻠی دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ ی ﻣﻘﺎﻟﻪ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘیﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎیی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰایﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧیـﺰ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﻓﺮاﺷـﻨﺎختی داﻧﺶ ﻣﻮقعیتی و ﻣﺪیﺮیﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها