• نقش ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 689
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان

  این پژوهش با هدف نقش ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان انجام گرفت. در این تحقیق کمی و توصیفی-کاربردی از بین 1118 نفر جامعه آماری تعداد 360 نفر از دانش آموزان بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری بر اساس خوشه ایی ساده می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (1985)، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1969) بود. همچنین، از آزمون همبستگی برای بررسی سوالات تحقیق بهره گرفته شد؛ که نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است که بین ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها