• رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی، بحران مالی و چرخه عمر واحد تجاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 959
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  مقاله رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی، بحران مالی و چرخه عمر واحد تجاری

  تحقیق پیشرو با هدف بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر بحران مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، اقدام به جمع آوری داده های بورس مرتبط با تحقیق کرد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از جهت استنتاج، توصیفی تحلیلی است. همچنین این پژوهش، از جهت طرح پژوهش، از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش -کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 الی 1395 )دوره 5 ساله( بوده و برای انتخاب روش نمونه گیری از روش غربالگری استفاده شده است. تعداد کل شرکت های مورد استفاده در این تحقیق 141 عدد است. در این پژوهش فرضیات تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده، بوسیله صفحه گسترده excell و نرم افزارeviews  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون مدل های پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی(egls)  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و بحران مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و بحران مالی در مرحله رشد نسبت به مرحله بلوغ، قویتر است. رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و بحران مالی در مرحله رشد نسبت به مرحله افول، قویتر است. همچنین رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و بحران مالی در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول، قویتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها