حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی نیازهای آموزشی مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر از دیدگاه مدیران و مربیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی نیازهای آموزشی مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ‌ای استان بوشهر از دیدگاه مدیران و مربیان

  فقدان آگاهی از نیازهای آموزشی کارکنان بخصوص مربیان یکی از عوامل بازدارنده در برنامه‌ ریزی ‌های آموزشی به‌ حساب می ‌آید. علی ‌رغم اهمیت نیازسنجی این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب دورهای آموزشی برنامه‌ ریزی‌ شده جهت مربیان به ‌صورت غیرعلمی طراحی و انجام می ‌شود. مطالعه حاضر، به بررسی نیازهای آموزشی مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد آموزش فنی و حرفه ‌ای استان بوشهر از دیدگاه مدیران و مربیان پرداخته است. جامعه‌ آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان و مدیران آموزشگاه‌ های آزاد استان به تعداد 500 نفر بوده که توسط فرمول کوکران، تعداد 196 نفر از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده به ‌عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. روش این تحقیق، توصیفی–پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است، داده‌ ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن توسط کارشناسان مورد تائید قرار گرفت، جمع‌آوری و جهت تجزیه‌ و تحلیل توصیفی- استنباطی از نرم‌افزار spss19 بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می‌ دهد که مهم‌ترین مهارت ‌های مورد نیاز مربیان ازنظر مدیران به ترتیب اولویت عبارت ‌اند از 1-مهارت‌ های ارتباطی 2-مهارت ‌های انسانی 3-مهارت ‌های شناختی 4-مهارت ‌های پژوهشی 5- مهارت ‌های فنی. نتایج آزمونه ‌ای معناداری مانوا نیز نشان داد که حداقل بین دیدگاه مدیران و مربیان درباره یکی از مهارت ‌های موردنیاز مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد در سطح (p<0.01)  تفاوت معناداری وجود دارد. لذا ازنظر مربیان در مقایسه با مدیران، مربیان به مهارت‌ های فنی، انسانی، شناختی و پژوهشی بیشتری نیاز دارند. از آنجاکه مربیان به‌ عنوان مؤثرترین افراد در سازمان فنی و حرفه ‌ای جهت آموزش نیروی ماهر می‌ باشند، بی ‌شک آموزش مهارت ‌های یادشده منجر به توانمندی آنان و به ‌تبع آن تربیت کارآموزان ماهر و ورزیده جهت جذب در بازار کار می‌ باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها