• بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 628
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک

  پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل مورد علاقه مدیران ارشد سازمان‌ های نوآور محسوب می‌ شود. سازمان‌های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می ‌توانند از این طریق سود کسب نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک بوده است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل مدیران بانک‌ های شهر اراک بوده که مجموعاً 300 نفر می ‌باشند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه راینری (2011)، وانجوهی (2014) و ماگوتو و همکاران (2011) استفاده شده است. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامهاز نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته بهره‌مند گردید. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید؛ که مقادیر آن برای سازگاری و انعطاف‌ پذیری 803.0، قابلیت مدیریت تغییر 797.0، فرهنگ تغییر 817.0، بانکداری الکترونیک 806.0 بدست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که سازگاری و انعطاف پذیری، قابلیت مدیریت تغییر و فرهنگ تغییر بر بانکداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها