• بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک (روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرون)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 659
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک (روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرون)

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک انجام گرفت. همچنین این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی جمع ‌آوری داده‌ ها به‎‎ شکل توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کشاورزان 6 روستای واقع در بخش مرکزی شهرستان کازرون (قلعه سید، گلستان، مشتان، سیف آباد، امرآباد و انارستان) بود. جامعه آماری شامل 850 نفر و نمونه ‌گیری بر اساس جدول کرسی و مورگان متشکل از نمونه‌ 265 نفری از کشاورزان انتخاب شد. ابزار جمع ‎‎آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه ‌های محقق ساخت بود که اساس طراحی آن استخراج متغیرها از پیشینه نگاشته ‌ها بود. تأیید روایی پرسشنامه این پژوهش با استفاده از نظر اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. برای سنجش میزان پایایی سؤالات طرح ‌شده، پیش ‌آزمون انجام‌گرفته و برای تأیید آن از محاسبه آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای بخش دریافت اطلاعات کشاورزی ارگانیک 73.0، نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک 61.0، میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک 78.0 و عوامل لازم در بکارگیری کشاورزی ارگانیک از نظر کشاورزان 74.0 بوده است. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و برحسب متغیرهای میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک و عوامل لازم در بکارگیری کشاورزی ارگانیک، متغیر نوع مالکیت دارای تفاوت آماری معنی ‎‎داری در سطح 05. بود. مقایسه میانگین رتبه‌ای برحسب سطح سواد کشاورزان و متغیر میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک به ‌وسیله آزمون کروسکال والیس تفاوت معنی ‌داری را در سطح یک درصد نشان داد. همچنین مقایسه میانگین رتبهای برحسب سطح سواد کشاورزان و متغیر عوامل لازم در بکارگیری تفاوت معنی ‎‎داری را در سطح 5 درصد نشان داد. در نهایت، براساس همبستگی بین متغیرهای تحقیق نیز متغیرهای میزان بکارگیری و  عوامل لازم در بکارگیری دارای رابطه مثبت و معنی‎‎داری با متغیر کانال دریافت اطلاعات بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها