• طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 264
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌ سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه ‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش در دستگاه‌ های اجرایی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.

  طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت تحقیق کمی محسوب می‌گردد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان و مدیران دستگاه ‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی بوده است و نمونه آماری تحقیق با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه بر اساس نظر «هیر» (2014)، 225 نفر انتخاب و پرسشنامه 117 گویه ‌ی محقق ساخته ‌ای بر اساس مصاحبه‌ های نیمه ساختار یافته با کمک خبرگان تدوین شد و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی نسبی و شاخص روایی محتوای تعیین و تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و مقدار کل 905. به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ ها از روش‌ های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار lisrel و spss استفاده شد.

  یافته‌ های پژوهش: بررسی مدل پارادایم نشان داد که شرایط علّی بر پدیده محوری، شرایط زمینه ‌ای، مداخله ‌گر و محوری بر راهبردهای سازمانی و راهبردها بر پیامدهای مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنی ‌داری دارند.

  محدودیت ‌ها و پیامدها: با توجه به اینکه سؤالات پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری از خبرگان صورت پذیرفته، بنابراین درج تمامی نظرات در پرسشنامه امکان ‌پذیر نبود.

  پیامدهای عملی: با شناسایی مؤلفه‌ ها و ابعاد مختلف مدیریت دانش می ‌توان از آن ‌ها برای استقرار و پیاده‌سازی بهتر مدیریت دانش در سازمان ‌ها استفاده کرد.

  ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با توجه به اینکه جزو اولویت‌ های پژوهشی است و برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفته بنابراین، سعی شده یک مدل مناسب برای دستگاه‌ های اجرایی برای پیاده‌ سازی مدیریت دانش برای بهبود روند کاری ارائه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها