• معنویت، شادی و محیط کار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله معنویت، شادی و محیط کار

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر معنویت در کار پرستاران بر میزان شادی مشاهده شده در رفتار آنان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران شاغل در بخش دولتی استان قم است که تعداد نمونه آماری به دست آمده 164 نفر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه معنویت در کار ارائه شده توسط اشموس و داچون و پرسشنامه سنجش شادی ارائه شده توسط دانشگاه آکسفورد است. به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، میانگین یک جامعه آماری و آزمون فریدمن به وسیله نرم افزار spss و آزمون تحلیل عاملی تأییدی به وسیله نرم افزار lisrel استفاده شده است.

  یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های معنویت کار (کار با معنی، وحدت و یگانگی، هم سویی با ارزش های سازمان) و شادی پرستاران در سطح مطلوبی قرار دارند. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه های معنویت در کار بر شادی پرستاران تأثیر مستقیم می گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها