• بررسی رابطه حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و ارتباط آن با متغیرهای حسابداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 650
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی رابطه حضور نماینده زن در هیئت ‌مدیره و کیفیت سود شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران و ارتباط آن با متغیرهای حسابداری

  این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، بر حسب بعد زمانی از نوع طولی، برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع آرشیوی یا پس ‌رویدادی، بر حسب ماهیت داده ‌ها از نوع کمی و بر حسب منطق استدلالی قیاسی-استقرایی می ‌باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حضور نماینده زن در هیئت‌ مدیره و کیفیت سود شرکت‌ ها است، از مدل رگرسیون چندمتغیره برای ارزیابی این رابطه استفاده می ‌شود. در عین حال با توجه به اینکه ماهیـت داده‌ هـای ایـن مطالعـه، داده ‌هـای ترکیبی اسـت، مـدل بـه‌ کـار گرفتـه شـده یـک مـدل پانـل چند متغیره است. جامعه آماری این پژوهش کل شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می ‌باشند. در این پژوهش، صورت‌ های مالی شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس طی سال‌های 1387 الـی 1394 بـه مـدت 8 سـال مـورد بررسـی و تحلیـل قرار می ‌گیرد. روش گردآوری داده‌ ها میدانی و آرشیوی می ‌باشد روش نمونه گیری بر اساس حذف سیستماتیک (غربال‌گری) می‌باشد.

  نتایج نشان می دهد که حضور  نماینده زن در هیئت ‌مدیره ، تأثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌ها دارد. با توجه به ضریب متغیر حضور نماینده زن در هیئت ‌مدیره که برابر با 0325.0-  (علامت ضرایب منفی است) می‌ باشد، می‌توان بیان نمود که رابطه معکوسی بین این متغیر و متغیر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت‌ ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌ ها کاهش می‌یابد، اما از آنجائی که در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به ‌عنوان جانشین معکوس متغیر کیفیت سود شرکت‌ها در نظر گرفته شده است، در نتیجه می‌توان بیان نمود که با افزایش حضور نماینده زن در هیئت‌ مدیره شرکت‌ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ‌ها کاهش و در نتیجه کیفیت سود شرکت‌ ها افزایش می ‌یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها