• شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

  سرمایه مسیر شغلی، ارزش خلق شده ناشی از پیشرفت مداوم در جایگاه شغلی است. سرمایه مسیر شغلی می تواند مشوقی برای تمرکز روی مسیر شغلی در آینده باشد. با توجه به بهبود عملکرد سازمانی «وزارت جهاد کشاورزی» در سالهای اخیر در موضوع تأمین امنیت غذایی و نقش انکارناپذیر مدیران ارشد این وزارتخانه در تحقق هدف موصوف، شناسایی و اولویتبندی مؤلفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت یادشده میتواند چراغ راه کارکنان برای ارتقا به جایگاه شغلی مدیریت ارشدی و درنتیجه بهبود مستمر عملکرد سازمانی باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد « وزارت جهاد کشاورزی »، اجرا شد.

  برای این منظور از روش پژوهش آمیخته (کمّی و کیفی) استفاده شد. در بُعد کیفی با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان (مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی)، مؤلفه های سرمایه مسیر شغلی شناسایی شدند. در بُعد کمی، خبرگان میزان موافقت خود را با مؤلفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه و از طریق تکنیک دلفی فازی، در دو مرحله نظرسنجی اعلام کردند و تمامی 39 مؤلفه شناسایی شده توسط گروه دلفی تأیید شدند. برای تحلیل داده های کیفی و کمّی بهترتیب از روشهای تحلیل محتوای کیفی و تکنیک دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد « وزارت جهاد کشاورزی » است که از طریق نمونه گیری هدفمند به شیوه قضاوتی، 15 مدیر ارشد به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های اعتماد بینفردی، رهبری، شبکه های سیاسی، تجربه چندزمینه ای و پیوندهای اجتماعی غیررسمی، بهترتیب پنج مؤلفه برتر سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد « وزارت جهاد کشاورزی » هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید