• تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان شناختی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 570
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان شهر سردشت بود. جامعه اماری تحقیق کلیه جوانان شهر سردشت در سال 1395 بود که تعداد انها برابر با 20000 نفر بود تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 376 به دست امد. برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2001) و پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر با 12 سوال استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از متخصصان و صاحبنظران مربوطه مورد تایید قرار گرفت و  به منظور پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی بالایی برخوردارند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن بود که بین راهبردهای سازگارانه (پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و ارزیابی مجدد مثبت) و رفتارهای پرخطر رابطه منفی وجود دارد و بین راهبردهای منفی (مقصر دانستن خود، نشخوار فکری و فاجعه انگاری) رابطه مثبتی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها