• بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1056
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  معنویت در محیط کاری پرستاران، هم برای پرستاران و هم برای بیماران مختلف از مفاهیمی است که در سالیان اخیر پژوهشگران و نظریه پردازان توجه زیادی به آن نموده اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین پیوند معنوی با سرمایه روانشناختی و بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه پرستاران بخش ویژه بیمارستان های شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده بیمارستان میلاد اصفهان انتخاب، که از این بیمارستان نمونهای به حجم 100 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه پیوند معنوی، سرمایه روانشناختی و بهزیستی معنوی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی با بهزیستی معنوی رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد. همچنین پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی توانست بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه را پیش بینی کنند. می توان نتیجه گیری کرد که پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی نقش موثری بر بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها