• بررسی رابطه بین پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 481
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  در مطالعات شخصیت انسان، هویت یک جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن یک فرد با گذشته اش مرتبط شده و احساس تداوم و یکپارچگی در زندگی می کند. هدف از انجام این تحقیقی تعیین رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان می باشد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار این تحقیق عبارتند از:الف- پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (1989) و ب- پرسشنامه سلامت عمومی ghq، در این تحقیق برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه های مورد نظر به ترتیب 0.889 و 0.877 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین سبک های هویتی و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها